Regulamin

Regulamin Sklepu NETLAND24.PL obowiązujący od dnia 01.01.2021 r.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów
  za pośrednictwem Sklepu Internetowego NETLAND24.PL. Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją sklepowego regulaminu.
 2. Sklep internetowy NETLAND24.PL (określany dalej jako "Sklep NETLAND") jest własnością firmy Netland Computers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 35, 62-800 Kalisz, NIP 6182144184, REGON 302447150, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000465606,zwanej dalej Netland Computers.
 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.
 4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) i są podane w złotych polskich.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 7. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu NETLAND nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Netland Computers oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Cena oferowana przy towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.
 10. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy Netland Computers oraz na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej.
 11. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę Netland Computers.
 12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.
 13. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem
  z  Netland Computers, opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez Netland Computers.
 14. Koszty przesyłki uzależnione są od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz wagi przesyłki. Szczegółowy cennik dostawy znajduje się na stronie sklepu w zakładce „Wysyłka”.
 15. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 5000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 25% wartości zamówionego towaru.
 16. Przelewy należy przekazywać do banku Bank Santander na konto należące do Sprzedającego o numerze: 52 1910 1048 2794 9491 5401 0001
 17. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje również dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz kartę gwarancyjną (jeśli występuje).
 18. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może maksymalnie pobrać kwotę 5000 zł pobrania.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości
  lub uzależnić w takich przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty.
 20. Sklep realizuje zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy
  (w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni.
 21. Netland Computers dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu NETLAND była aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru, Netland Computers niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji wycofać złożone zamówienie.
 22. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 23. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić:
  1. czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu ,
  2. czy jest nienaruszona
  3. czy jest zgodna z zamówieniem
 24. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest  podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
 25. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 26. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 27. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 26 niniejszego regulaminu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 28. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 26 niniejszego regulaminu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 29. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 30. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego do regulaminu formularza lub wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej: http://ticket.netland.pl/open2.php, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 31. Zwracany towar należy niezwłocznie odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 32. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 33. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 34. Jeżeli konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, koszt transportu podlega zwrotowi jedynie w wysokości najtańszej formy dostawy.
 35. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wyszczególnionych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta".
 36. Konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania
  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 37. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych towaru Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 38. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem lub lub podmiotem, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 39. W przypadku gdy Klient będący konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,  Sklep niezwłocznie (jednak najpóźniej w ciągu 14 dni) ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 40. Reklamacje i korespondencję należy kierować na adres:
  Netland Computers Sp. z o. o.
  ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz
  tel. (0-62) 741 22 50 (Opłata za połączenie według taryfy operatora)
 41. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek przesyłanych do niego za pobraniem.
 42. Zamówienia złożone za pośrednictwem koszyka w sklepie internetowym realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
 43. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 1 tygodnia, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego.
 44. Towar nieodebrany przez Klienta po złożeniu zamówienia i zapłacie ceny lub towar nieodebrany przez Klienta po rozpatrzeniu reklamacji lub realizacji prawa odstąpienia (niezależnie od treści decyzji) będzie przechowywany przez Sprzedawcę na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Po upływie 30 dni od dnia wezwania Klienta do odbioru towaru, Sprzedawca ma prawo do dochodzenia od Klienta kosztów przechowania towaru w wysokości 5,00 zł netto za każdy dzień przechowania.
 45. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

 1. Formularz zwrotu online [RMA]
 2. Formularz zwrotu PDF

Regulamin przedsprzedaży obowiązujący od dnia 8 grudnia 2020 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przedsprzedaży produktow.
 2. Organizatorem przedsprzedaży jest sklep internetowy NETLAND24.PL (określany dalej jako "Sklep NETLAND") jest własnością firmy Netland Computers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 35, 62-800 Kalisz, NIP 6182144184, REGON 302447150, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000465606,zwanej dalej Netland Computers.
 3. Przedsprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie internetowym www.NETLAND24.pl .
 4. Przedsprzedaż uruchamiana jest dla produktów cechujących się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością.
 5. W przedsprzedaży może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwany dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która zakupiła produkt w przedsprzedaży na stronie sklepu Netland.
 6. Przedsprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Netland
 7. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą w Sklepie Netland to przedpłata przelewem tradycyjnym, przelew24, pobranie.
 8. W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, organizator zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
 9. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 10. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczacej parametrow zamowienia, Uczestnik zobowiazany jest przeslac informacje na adres mailowy Organizatora.
 11. W przypadku jezeli termin realizacji zamowienia nie spelnia oczekiwan Uczestnika, istnieje mozliwosc rezygnacji z zamowienia.
 12. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami przedsprzedaży.
 13. Organizator realizuje wysyłkę produktów przedsprzedażowych wedlug kolejności zgloszeń – daty zamówienia oraz dodatkowych kryteriow tj.: platność, dostepność wskazanego wariantu produktu.
 14. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania zlozonych przedsprzedazowo zamówienień w termienie określonym przy rejestracji zamówienia w zależności od dostaw zewnetrznych.
 15. W przypadku braku mozliowści realizacji zamówienia z dniem okreslonym w rejestracji  zamówienie przedsprzedażowe zostaje automatycznie anulowane.
 16. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Utylizacja odpadów i zużyty sprzęt elektroniczny

W związku z obowiązywaniem Ustawy Spółka Netland Computers podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.
1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od- padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieod- płatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć na poniższej stronie: http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa

Zwrot zużytych baterii

Jeżeli to możliwe, należy oddzielić produkt i akumulator od odpadów w celu recyklingu, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, w którym zakupiono produkt. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić pojemnik na zużyte baterie, a następnie przekazać je do odpowiednich punktów zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów. W przypadku dostawy kurierem prosimy o wcześniejsze poinformowanie sprzedawcy o potrzebie zwrotu zużytych baterii, wówczas sprzedawca zorganizuje odpowiednio transport od klienta.

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Netland Computers Sp. z o.o., z siedzibą przy , o numerze NIP: 6182144184 oraz numerem KRS: 0000465606 . Z można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: info@netland.pl
 2. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: lub adresem e -mail: rodo@netland.pl.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Korzystając z oferowanych przez nas usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejszy dokument służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego są wykorzystywane. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 4. Informujemy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane udzielamy wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

§ 2 Zasady prywatności

 1. Szanujemy Twoją prywatność. Pragniemy zagwarantować Ci wygodę korzystania z naszych usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim Nas obdarzasz, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji usług. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść Twojego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
 3. Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania pełnych i jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i do jakich celów są niezbędne. Zawsze w klarowny sposób informujemy o danych, które zbieramy, w jaki sposób i komu je udostępniamy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości. W sposób wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić Twoje dane przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbieokreślonych celów
  2. art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4. art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
  5. art. 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  6. art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 1. Twoje dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy przetwarzane będą przez okres jej realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, skontaktuj się z nami listownie na adres korespondencyjny.
 5. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 6. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której zostałeś przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 7. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska.

§ 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich.
 2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  7. informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  8. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 1. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
 1. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem Twojego zamieszkania lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 1. Dostęp do Twoich danych mogą posiadać podmioty świadczące dla usługi niezbędne do prowadzenia serwisu tj.:
  1. Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
  2. Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
  3. Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
  4. Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
  5. Firmy pośredniczące w płatnościach mobilnych za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
  6. Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
  7. Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

§ 4 Pliki Cookie

 1. Stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Na naszej stronie stosujemy pliki cookie:
  1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
  3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 1. W ramach naszej strony internetowej, stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik przeglądający stronę internetową może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze strony internetowej, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Użytkownik może znaleźć tutaj:
  1. Chrome
  2. Opera
  3. FireFox
  4. Edge
  5. Safari
  6. Internet Explorer 11

§ 5 Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Partnerów Administratora

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

 1. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.
 2. Administrator           przetwarza    Dane    osobowe    Użytkowników    odwiedzających      profile

Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych profilach w mediach społecznościowych.

§ 6 Wtyczki Social Media

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, mogą znajdować się na naszej stronie.
  1. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
  2. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 1. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 2. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Plug-in na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej.

§ 7 Prawa i obowiązki

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  2. sprostowania danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  3. usunięcia danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, art. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  5. przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  7. wniesienia skargi
   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Powrót